Bókunin þín

 

Brottfarar dagsetning:   
Fjöldi farþega:   
Heildarverð:    kr


Farþegar

Nánari upplýsingar

Greiðsla

Afsláttarkóði

Heildarverð:   kr

Greiða
 

Ferðaskilmálar Íslenskra fjallaleiðsögumanna

Bókanir og greiðslur:

Hægt er að bóka ferð með Íslenskum fjallaleiðsögumönnum í gegnum heimasíðu, síma, tölvupóst eða á skrifstofu Íslenskra fjallaleiðsögumanna að Stórhöfða 33.

Svo að bókun teljist gild er nauðsynlegt að greiða staðfestingargjald.
Við bókun utanlandsferða skal greiða 55.000 kr staðfestingargjald, miðað er við að ferð sé fullgreidd 2 mánuðum fyrir brottför.

Ferð er staðfest um leið og lágmarksfjöldi farþega hefur staðfest bókun sína. Ef lágmarksfjölda er ekki náð átta vikum fyrir brottför er ferð aflýst. Ef hætta verður við ferð af hálfu Íslenskra fjallaleiðsögumanna, skal farþega endurgreidd ferðin að fullu. Þá er farþegum bent á að kynna sér forfallatryggingar tryggingarfélaga og þær tryggingar sem innifaldar eru sé ferð greidd með greiðslukorti.

Tekið er við helstu greiðslukortum, hægt er að greiða í gegnum síma. Upphæðina má leggja inn á reikning: 0528 26 33011, kennitala: 680203-2370 og skal þá koma fram hver leggur inn og fyrir hvaða ferð, á innlagnarseðli. Að auki er gott að senda afrit af millifærslunni á netfangið fyrirspurn@fjallaleidsogumenn.is. Þá er hægt að koma við á skrifstofu okkar að Stórhöfða 33, 110 Reykjavík.

Íslenskir fjallaleiðsögumenn áskilja sér rétt til að halda hluta af verði ferðar við eftirfarandi aðstæður:
Staðfestingargjaldi ef farþegi hættir við ferð.
50 % af verði ferðar, ef farþegi hættir við ferð 60 – 30 dögum fyrir brottför 
100 % af verði ferðar, ef farþegi hættir við ferð með minna en 30 daga fyrirvara.

Verð og verðbreytingar:

Íslenskir fjallaleiðsögumenn leitast við að tryggja það að verð sem birtast á vefsvæði þeirra byggist á réttum útreikningum og séu endanleg verð ferða. Íslenskir fjallaleiðsögumenn áskilja sér þó rétt til leiðréttinga á verði eða endurgreiðslu ferðar í tilfellum þar sem rangt verð birtist vegna villu í uppsetningu eða af öðrum tæknilegum ástæðum. Ennfremur áskilja Íslenskir fjallaleiðsögumenn sér rétt til þess að breyta verði ferðar vegna breytinga á eftirtöldum verðmyndunarþáttum:

  • Flutningskostnaði, þar með töldum eldsneytiskostnaði.
  • Sköttum eða gjöldum fyrir tiltekna þjónustu s.s. lendingargjöldum eða gjöldum fyrir að fara um borð eða frá borði í höfnum eða á flugvöllum.
  • Gengi þess gjaldmiðils sem á við um tiltekna ferð.

Ferð sem er að fullu greidd tekur þó ekki slíkum verðbreytingum og sé ferðin greidd að meiru en hálfu en þó ekki að fullu tekur ferðin verðbreytingum að 50% hluta.
Þá taka Íslenskir fjallaleiðsögumenn enga ábyrgð á þeim kostnaði sem til kann að falla vegna ófyrirsjáanlegra breytinga á flugi eða öðrum samgöngum í ferð.

Afturköllun eða breytingar:

Íslenskir fjallaleiðsögumenn áskilja sér rétt til þess að breyta dagskrá ferðar eða aflýsa henni með öllu vegna veðurs eða annarra ófyrirsjáanlegra aðstæðna, s.s. stríðsástands, smitsjúkdómahættu eða verkfalla, til þess að tryggja öryggi farþega og starfsfólks.

Að sama skapi er farþega heimilt að afturkalla farpöntun vegna samsvarandi þátta, s.s. stríðsaðgerða, lífshættulegra smitsjúkdóma eða annarra hliðstæðra tilvika sem hafa afgerandi áhrif á framkvæmd ferðar þegar a.m.k. 14 dagar eða færri eru til brottfarar. Í slíkum tilvikum ber ferðaskrifstofu að endurgreiða allt fargjaldið að frádregnu staðfestingargjaldi. Þetta gildir þó ekki ef farþegi hefði mátt sjá fyrir um ofangreinda atburði og ástand er samningur var gerður.

Skyldur þátttakenda:

Farþegar skulu hlíta fyrirmælum fararstjóra eða starfsfólks þeirra aðila sem Íslenskir fjallaleiðsögumenn skipta við. Farþegi skal einnig hlíta lögum og reglum opinberra aðila í þeim löndum sem hann ferðast um, taka tillit til samferðarmanna sinna og hlíta þeim reglum er gilda á flutningatækjum, áningarstöðum (flughöfnum o.þ.u.l.), gisti- og matsölustöðum o.s.frv., enda ber hann ábyrgð á tjóni sem hann kann að valda með framkomu sinni.

Brjóti farþegi af sér í þessum efnum eða gefi við upphaf ferðar tilefni til þess að ætla að hann verði samferðafólki sínu til ama með framkomu sinni, er ferðaskrifstofu heimilt að hindra hann í að hefja ferð sína eða halda henni áfram og verður hann þá að ljúka henni á sinn kostnað, án endurkröfuréttar á hendur ferðaskrifstofu.

Gert er ráð fyrir að þátttakendur í hópferðum séu heilir heilsu þannig að ekki sé hætta á að þeir valdi öðrum óþægindum eða tefji ferðina vegna sjúkdóms. Ef farþegi veikist í hópferð ber hann sjálfur ábyrgð á kostnaði sem af því kann að hljótast sem og kostnaði við heimferðina. Farþegi á ekki rétt til endurgreiðslu þó hann ljúki ekki ferð af þessum ástæðum eða öðrum, sem ferðaskrifstofunni verður ekki um kennt. Farþegum er bent á að kynna sér skilmála Tryggingastofnunar ríkisins

Vandamál:

Komi upp einhver vandamál í ferð skal umsvifalaust gera fararstjóra viðvart sem reynir að greiða úr vandanum og leysa hann á staðnum. Takist það ekki getur farþegi sent skriflega kvörtun um málið til Íslenskra fjallaleiðsögumanna eins fljótt og unnt er og í síðasta lagi innan mánaðar frá því að ferð lauk, annars verða hugsanlegar bótakröfur ekki teknar til greina. Komi farþegi ekki umkvörtunarefni sínu á framfæri við fararstjóra meðan á ferð stendur fyrirgerir farþegi rétti sínum til hugsanlegra bóta.

Farangur:

Upplýsingar um leyfilegan farangur í flugi, þar með talinn handfarangur er að finna á heimasíðu Leifsstöðvar og eru farþegar hvattir til þess að kynna sér þær reglur sem þar um gilda. Auk þess hvetjum við farþega til þess að fylgjast vel með farangri sínum ef um tengiflug er að ræða, slíkt má gera með því að hafa samband við ‘transfer’ upplýsingaborð flugstöðva.

Íslenskir fjallaleiðsögumenn taka enga ábyrgð á skemmdum sem kunna að verða á farangri hvort heldur í flugi eða öðrum farartækjum. Verði farþegi var við skemmdir á farangri sínum eftir flug ber að fá skriflega skýrslu frá þjónustuaðila flugfélagsins á viðkomandi flugvelli. Það er svo á ábyrgð flugfélagsins að greiða bætur vegna skemmda á farangri. Láti farþegi ekki gera tjónaskýrslu fást engar bætur. Íslenskir fjallaleiðsögumenn firra sig allri ábyrgð í þeim tilfellum sem farangur tapast eða berst farþega seint.

(byggt á almennum skilmálum ferðaskrifstofa ásamt reglugerð um alferðir)

Currency Settings

Choose your currency

Please note that our currency exchange rate is taken from the Icelandic Central Bank and might differ slightly from your bank's currency rate. Additionally, all charges are made in Icelandic Krona (ISK).

Select currency:

Iceland Rovers - Search

Looking for something special?

Skráðu þig á póstlista Íslenskra Fjallaleiðsögumanna!

* verður að vera útfyllt

Hafa samband